Bastard!! - Ankoku no Hakai-shin

Bastard!! - Ankoku no Ha...